خدمات ما

چه کارهایی انجام می دهیم؟

یک کارخانه، معمولا از بخش ها و ماشین آلات مختلف تشکیل شده است

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

9محصولات
2000تولید روزانه
150پرسنل
معرفی

همکاران ما

رینگ آلومینیومی پارس با این کارخانه ها و شرکت ها در ارتباط می باشد و برای آن ها تولید می کند.

رینگ آلومینیومی پارس را بهتر بشناسید

خانه درباره ماتماس با ما