اهداف و چشم انداز

سازمانی خلاق، نوآور و منسجم در صنعت توليد رينگ آلومينيومی خودرو، دارای توان طراحی ، توليد و تامين محصولات، با قابليت حضور موثر در صنعت خودروسازی داخلی و ورود به زنجيره تامين جهانی به گونه ای که شايسته اعتماد مشتريان و ساير ذی نفعان خود باشيم.